no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จับมือเครือข่ายเสริมสร้างพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยดำเนินสะดวก   


วันที่ 29 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระครูปริยกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดบัวงาม และนายเพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ นักวิชาการ  ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอาหารมั่นคง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนที่คลองดำเนินสะดวก” โดยมี นายทีปรัตน์  วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็นต่อการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่คลองดำเนินสะดวก ในพืชผัก ไม้ผล และการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรและการบริหารจัดการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลัอม รวมถึงนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ภายหลังจากพิธีเปิดการประชุมเป็นการอภิปรายเรื่อง "ผลกระทบการใช้สารเคมีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายเพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ นักวิชาการ นายเจตน์  มีญาณเยี่ยม จากบริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนายประยูร  วิสิทธิไพศาล ผู้แทนเกษตรกร  สำหรับในภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ในหัวข้อ "ประสบการณ์การใช้สารเคมีเกษตรที่คลองดำเนินสะดวก และแนวทางการทำการเกษตรให้ปลอดภัยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน” 

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/เมฐติญา  วงศ์ภักดี

t20160829114517_13769.jpg
t20160829114520_13770.jpg
t20160829114523_13771.jpg
t20160829114724_13772.jpg
t20160829114729_13773.jpg
t20160829114733_13774.jpg
t20160829114741_13775.jpg
t20160829114746_13776.jpg
t20160829114901_13777.jpg
t20160829114908_13778.jpg
t20160829114836_13779.jpg
t20160829114841_13780.jpg
t20160829114919_13781.jpg
t20160829114925_13782.jpg
t20160829114931_13783.jpg
t20160829114938_13784.jpg
t20160829114943_13785.jpg
t20160829114947_13786.jpg
t20160829114954_13787.jpg
t20160829114959_13788.jpg
t20160829115004_13789.jpg
t20160829115014_13790.jpg
t20160829115020_13791.jpg
t20160829115025_13792.jpg
t20160829115032_13793.jpg
t20160829115038_13794.jpg
t20160829115043_13795.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์