no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน


วันที่ 26 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคและความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และแผนการดำเนินงานปี 2560 ของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในภาพรวมพบว่า พื้นที่เป้าหมายในปี 2558-2559 มีรวมทั้งสิ้น 81 พื้นที่ รวม 317,793 ไร่ ผลการดำเนินงานถึงเดือนสิงหาคม 2559 มีการจัดที่ดินแล้วรวม 17 พื้นที่ 48,101 ไร่ และรับทราบรายงานสรุปการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าพื้นที่ศึกษาและติดตามงานที่มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้วจำนวน 4 พื้นที่ สามารถจัดคนลงพื้นที่แล้ว 1 พื้นที่ คือชุมชนแม่ทา ส่วนพื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ส่วนแผนงานด้านการเสริมสร้างรายได้ มีการดำเนินงานในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง แต่การยกระดับการผลิตหรือการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้เพิ่มยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และรับทราบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/เมฐติญา  วงศ์ภักดี

t20160826081322_13707.jpg
t20160826081338_13708.jpg
t20160826081348_13709.jpg
t20160826081403_13710.jpg
t20160826081425_13711.jpg
t20160826081430_13712.jpg
t20160826081440_13713.jpg
t20160826081449_13714.jpg
t20160826081459_13715.jpg
t20160826081512_13716.jpg
t20160826081521_13717.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์