no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดการอบรมหลักสูตร  การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 3


วันที่ 24 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพของ สศช. ให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Framework) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงกลยุทธ์ (2) เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์ และทักษะของการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิผลให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้กระบวนการที่เป็นระบบในการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจที่จะผลักดันแผนและนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และ (3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อนำพาการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับหัวข้อและกำหนดการอบรมประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม กรณีศึกษาระดมความคิดเห็น และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน 30 คน เป็นข้าราชการ สศช. ระดับชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการ และ/หรือเป็นข้าราชการที่มีศักยภาพสูง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน สศช. ในการเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และ/หรือเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นๆ ของ สศช. ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี

ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด
t20160824153543_13676.jpg
t20160824153601_13677.jpg
t20160824153618_13678.jpg
t20160824153629_13679.jpg
t20160824153634_13680.jpg
t20160824153641_13681.jpg
t20160824153657_13682.jpg
t20160824153707_13683.jpg
t20160824153716_13684.jpg
t20160824153753_13685.jpg
t20160824153805_13686.jpg
t20160824153820_13687.jpg
t20160824153840_13688.jpg
t20160824153851_13689.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์