no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดทำโครงการศึกษายกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าสู่ชายแดน


วันที่ 12 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าไปสู่ชายแดน ครั้งที่ 2/2559

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าที่มีความสำคัญใน 4 ภาค ปัจจัยสนับสนุนและองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อจัดทำเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมตลอดจนแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับให้เป็นด่านชายแดนต่อไป

 

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง

ภาพ/เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20160812123325_13208.jpg
t20160812123352_13209.jpg
t20160812123416_13210.jpg
t20160812123431_13211.jpg
t20160812123438_13212.jpg
t20160812123445_13213.jpg
t20160812123459_13214.jpg
t20160812123509_13215.jpg
t20160812123538_13216.jpg
t20160812123626_13217.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์