no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12


วันที่ 12 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องซาลอน B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” โดยคณะผู้วิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำโดย ดร.นณริฏ  พิศลยบุตร หัวหน้าโครงการ  และนักวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ นายพสิษฐ์  วงษ์งามดี และนายภวินทร์  เตวียนันท์

ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งดำเนินรายการโดย นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการ สศช. และผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.บัณฑิต  นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวอิศรา นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์  ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ปราณี  ขวัญเกิด
t20160812114217_13146.jpg
t20160812114220_13147.jpg
t20160812114224_13148.jpg
t20160812114230_13149.jpg
t20160812114236_13150.jpg
t20160812114241_13151.jpg
t20160812114249_13152.jpg
t20160812114253_13153.jpg
t20160812114259_13154.jpg
t20160812114305_13155.jpg
t20160812114310_13156.jpg
t20160812114318_13157.jpg
t20160812114325_13158.jpg
t20160812114331_13159.jpg
t20160812114337_13160.jpg
t20160812114343_13161.jpg
t20160812114348_13162.jpg
t20160812114354_13163.jpg
t20160812114400_13164.jpg
t20160812114404_13165.jpg
t20160812114410_13166.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์