no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนฯ 12


วันที่ 12 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง เรื่อง "ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายวางแผนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การประชุมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอเรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” โดย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการนำเสนอเรื่อง "ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดย นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 

สำหรับภาคบ่าย เป็นการนำเสนอเรื่อง "แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ” โดย นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และการนำเสนอเรื่อง "ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการนำไปประยุกต์ใช้” โดย นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด จากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมถึงแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ และตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการนำไปประยุกต์ใช้

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20160812112440_13115.jpg
t20160812112443_13116.jpg
t20160812112447_13117.jpg
t20160812112456_13118.jpg
t20160812112502_13119.jpg
t20160812112507_13120.jpg
t20160812112514_13121.jpg
t20160812112519_13122.jpg
t20160812112525_13123.jpg
t20160812112534_13124.jpg
t20160812112539_13125.jpg
t20160812112543_13126.jpg
t20160812112552_13127.jpg
t20160812112558_13128.jpg
t20160812112603_13129.jpg
t20160812112613_13130.jpg
t20160812112621_13131.jpg
t20160812112626_13132.jpg
t20160812112636_13133.jpg
t20160812112651_13134.jpg
t20160812112700_13135.jpg
t20160812112715_13136.jpg
t20160812112715_13137.jpg
t20160812112721_13138.jpg
t20160812112737_13139.jpg
t20160812112748_13140.jpg
t20160812112753_13141.jpg
t20160812112800_13142.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์