no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หารือแผนงานด้านผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ EEC


วันที่ 12 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องผังเมืองและการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) โดยมี นางสาวจารุนันท์   สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ESRI ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าว บริษัท ESRI ได้นำเสนอ Single Map แสดงร่างแผนที่แนวโน้มพื้นที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา EEC ใน 3 จังหวัดเป้าหมาย (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ภายใต้การดำเนินการที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ข่าว : สุวรรณา  พัฒนา
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20160812110353_13053.jpg
t20160812110406_13054.jpg
t20160812110410_13055.jpg
t20160812110418_13056.jpg
t20160812110425_13057.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์