no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. พิจารณารายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


วันที่ 3 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร สศช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการศึกษาขั้นต้น โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล และให้ดำเนินการจัดทำรายงานในขั้นต่อไปให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา

ข่าว : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่/ นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20160803171330_12803.jpg
t20160803171335_12804.jpg
t20160803171339_12805.jpg
t20160803171347_12806.jpg
t20160803171355_12807.jpg
t20160803171359_12808.jpg
t20160803171407_12809.jpg
t20160803171411_12810.jpg
t20160803171414_12811.jpg
t20160803171422_12812.jpg
t20160803171426_12813.jpg
t20160803171431_12814.jpg
t20160803171441_12815.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์