no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ชาวอีสานร่วมระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12


วันที่ 11 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และบรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ 10 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดย นายสุริยา  จันทรกระจ่าง  และ นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และการอภิปรายทั่วไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สำหรับในภาคบ่ายและในวันถัดไปเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น ตลอดจนสรุปผลการประชุม และพิธีปิดการประชุม
ทั้งนี้ สศช. ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไปแล้ว 3 แห่งคือ ภาคใต้ จ.กระบี่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และภาคกลางและกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 จ.เพชรบุรี โดยกำหนดจัดอีก 1 แห่ง คือภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ณ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559  
 
 
รวีวรรณ  เลียดทอง /ข่าว
อมรเทพ ศรีประเสริฐ /ถ่ายภาพ
t20160511172301_10288.jpg
t20160511174703_10289.jpg
t20160511172341_10290.jpg
t20160511174718_10291.jpg
t20160511172432_10292.jpg
t20160511172508_10293.jpg
t20160511172527_10294.jpg
t20160511172612_10295.jpg
t20160511174730_10296.jpg
t20160511172725_10297.jpg
t20160511172748_10298.jpg
t20160511172811_10299.jpg
t20160511172833_10300.jpg
t20160511172857_10301.jpg
t20160511173158_10302.jpg
t20160511173217_10303.jpg
t20160511173241_10304.jpg
t20160511173423_10305.jpg
t20160511173447_10306.jpg
t20160511173652_10307.jpg
t20160511173608_10308.jpg
t20160511173708_10309.jpg
t20160511173725_10310.jpg
t20160511173741_10311.jpg
t20160511173804_10312.jpg
t20160511173815_10313.jpg
t20160511173835_10314.jpg
t20160511173848_10315.jpg
t20160511173858_10316.jpg
t20160511173907_10317.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์