no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชาชนภาคเหนือร่วมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 


วันที่ 29 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง "(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล บรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาระดับภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดย นายณรงค์ศักดิ์  ผ้าเจริญ ผู้แทนภาคเอกชน และนายสักก์สีห์  พลสันติกุล ผู้แทนภาคประชาชน และดำเนินรายการโดย ดร.เมธี  พยอมยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ สศช. ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาในภาคเหนือต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ทั้งนี้ สศช. ได้กำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในอีก 2 ภาคที่เหลือ ได้แก่ ภาคกลางและกรุงเทพฯ จัดที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 และ 16-17 พฤษภาคม 2559 ตามลำดับ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี


t20160429180507_10039.jpg
t20160429180510_10040.jpg
t20160429180609_10041.jpg
t20160429180618_10042.jpg
t20160429180625_10043.jpg
t20160429180632_10044.jpg
t20160429180642_10045.jpg
t20160429180649_10046.jpg
t20160429180654_10047.jpg
t20160429180704_10048.jpg
t20160429180740_10049.jpg
t20160429180742_10050.jpg
t20160429180820_10051.jpg
t20160429180826_10052.jpg
t20160429180833_10053.jpg
t20160429180843_10054.jpg
t20160429180850_10055.jpg
t20160429180855_10056.jpg
t20160429180906_10057.jpg
t20160429180915_10058.jpg
t20160429180933_10059.jpg
t20160429180947_10060.jpg
t20160429181015_10061.jpg
t20160429181024_10062.jpg
t20160429181034_10063.jpg
t20160429181049_10064.jpg
t20160429181054_10065.jpg
t20160429181113_10066.jpg
t20160429181112_10067.jpg
t20160429181111_10068.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์