no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคใต้


วันที่ 28 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาคใต้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สศช. และที่ปรึกษาด้านนโยนบายและแผนงาน สศช. เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศวร นายดนุชา พิชยนันท์ นายวิทยา ปิ่นทอง และนายประพันธ์ มุสิกพันธ์
 
ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษเรื่อง"ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” จากนั้นเป็นการนำเสนอ "ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดยนายเอนก มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และดำเนินรายการโดยนายสมชาย ศักดาเวคีอิศวร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาระดับภาคต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 
ทั้งนี้ สศช. ได้กำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ต่อไป โดยการประชุมในภูมิภาคต่อไปคือ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ภาคกลางและกรุงเทพฯ จัดที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 และ 16-17 พฤษภาคม 2559 ตามลำดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
 
จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ /ข่าว
อมรเทพ ศรีประเสริฐ /ถ่ายภาพ
t20160428213110_10008.jpg
t20160428213129_10009.jpg
t20160428213145_10010.jpg
t20160428213214_10011.jpg
t20160429175221_10012.jpg
t20160428213245_10013.jpg
t20160428213303_10014.jpg
t20160428213315_10015.jpg
t20160428213324_10016.jpg
t20160429175249_10017.jpg
t20160428213353_10018.jpg
t20160428213420_10019.jpg
t20160428213437_10020.jpg
t20160428213448_10021.jpg
t20160428213500_10022.jpg
t20160428213521_10023.jpg
t20160428213534_10024.jpg
t20160428213547_10025.jpg
t20160428213606_10026.jpg
t20160428213615_10027.jpg
t20160428213624_10028.jpg
t20160428215452_10029.jpg
t20160428215508_10030.jpg
t20160429175333_10031.jpg
t20160428215536_10032.jpg
t20160428215829_10033.jpg
t20160428215617_10034.jpg
t20160428215647_10035.jpg
t20160428215748_10036.jpg
t20160428215803_10037.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์