no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตประปาระยอง


วันที่ 26 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตประปาระยอง โดยมี นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาระยอง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพิจารณาต่อไป
ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ สศช. และคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และโรงกรองน้ำบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รวมถึงได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ และโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร (ระยะที่ 2)

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่    ข่าว/ภาพ     

t20160427093635_9946.jpg
t20160427093644_9947.jpg
t20160427093705_9948.jpg
t20160427093837_9949.jpg
t20160427093851_9950.jpg
t20160427093947_9951.jpg
t20160427094001_9952.jpg
t20160427094020_9953.jpg
t20160427094045_9954.jpg
t20160427094055_9955.jpg
t20160427094103_9956.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์