no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น 1- 4 เข้าพบนายกรัฐมนตรี


วันที่ 22 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทพร้อมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น 1- 4 (ม.ท.ศ.) โดยมี ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ และประธานกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี 

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) จัดการปัจจิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 1 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 2-4 รวมถึงจัดการบรรยายเรื่อง "เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน” โดยนายเอกราช  คุรุวาณิชย์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Mercer Consulting Thailand การบรรยายเรื่อง "นักศึกษาจบใหม่... แบบไหนที่องค์กรอยากจ้างไปทำงาน” โดยนายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ ได้มีการให้ข้อคิดและปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุน โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายนนทิกร  กาญจนจิตรา ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ดร.อำพน  กิตติอำพน ตลอดจนให้นักเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการพี่สอนน้องๆ เพื่อนช่วยเพื่อน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

รวีวรรณ  เลียดทอง  ข่าว/ถ่ายภาพ
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ / เมฐติญา วงษ์ภักดี  ถ่ายภาพ

t20160426171235_9915.jpg
t20160426171238_9916.jpg
t20160426171243_9917.jpg
t20160426171248_9918.jpg
t20160426171251_9919.jpg
t20160426171254_9920.jpg
t20160426171258_9921.jpg
t20160426171301_9922.jpg
t20160426171304_9923.jpg
t20160426171308_9924.jpg
t20160426171311_9925.jpg
t20160426171314_9926.jpg
t20160426171318_9927.jpg
t20160426171322_9928.jpg
t20160426171325_9929.jpg
t20160426171328_9930.jpg
t20160426171332_9931.jpg
t20160426171335_9932.jpg
t20160426171340_9933.jpg
t20160426171344_9934.jpg
t20160426171346_9935.jpg
t20160426171352_9936.jpg
t20160426171359_9937.jpg
t20160426171406_9938.jpg
t20160426171412_9939.jpg
t20160426171414_9940.jpg
t20160426171422_9941.jpg
t20160426171428_9942.jpg
t20160426171432_9943.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์