no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ที่ปรึกษาฯ สศช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันที่ 21 เม.ย. 2559

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 93 คน นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
          ในโอกาสนี้ นายมนตรี ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” "สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์” "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือ"พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” 
          จากนั้น นางนภัสชล  ทองสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจ ได้บรรยาย เรื่อง "พัฒนาการเศรษฐกิจประเทศไทย : การเติบโตและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ” และในช่วงท้าย นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านโยบายสาธารณะ ได้บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะศึกษาดูงานดังกล่าว   

t20160422102833_9821.jpg
t20160422102840_9822.jpg
t20160422102847_9823.jpg
t20160422102928_9824.jpg
t20160422102936_9825.jpg
t20160422102948_9826.jpg
t20160422102955_9827.jpg
t20160422103001_9828.jpg
t20160422103007_9829.jpg
t20160422103018_9830.jpg
t20160422103038_9831.jpg
t20160422103046_9832.jpg
t20160422103054_9833.jpg
t20160422103105_9834.jpg
t20160422103110_9835.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์