logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. หารือการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับผู้แทน ปตท.


วันที่ 19 ม.ค. 2559

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพํฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
t20160129115624_7409.jpg
t20160129115627_7410.jpg
t20160129115631_7411.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th