no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์สถาบันฯ ศศินทร์


วันที่ 25 ธ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การ
ต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่ นายณัฐวี โฆษะฐิที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) สู่การเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความยั่งยืนส าหรับการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคอาเซียน
t20160105132714_4491.jpg
t20160105132717_4492.jpg
t20160105132720_4493.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์