no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับ UNFPA จัดทำรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2558 เรื่อง สร้างสุขครอบครัวไทย


วันที่ 22 ธ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2558 เรื่อง สร้างสุข
ครอบครัวไทย เพื่อนำความเห็นไปปรับปรุงให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อฉายภาพให้เห็นถึง
รูปแบบครอบครัวไทยในปัจจุบันและอนาคต เมื่อโครงสร้างประชากรและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับครอบครัวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยผู้ร่วม
ประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดย สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
t20160105130258_4398.jpg
t20160105130300_4399.jpg
t20160105130303_4400.jpg
t20160105130307_4401.jpg
t20160105130310_4402.jpg
t20160105130313_4403.jpg
t20160105130316_4404.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์