logo

รายงานภาวะสังคม ปี 2558
ตัวชี้วัดภาวะสังคม Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,612 37,752 38,330 38,370
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.94 0.88 0.92 0.80
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 281 277 251 281
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)        
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)        
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 47.90 47.92 47.78 47.46
- มัธยมศึกษาตอนต้น 15.82 15.79 15.79 15.90
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 12.16 12.24 12.25 12.44
- อาชีวศึกษา 3.57 3.62 3.67 3.39
- วิชาชีพชั้นสูง 4.77 5.00 5.05 5.01
- มหาวิทยาลัย 15.77 15.43 15.46 15.80
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)        
- ปอดอักเสบ 56,556 42,176 57,754 60,473
- ไข้เลือดออก 7,538 24,409 60,768 52,237
- มือ เท้า และ ปาก 9,217 7,771 14,594 9,810
- ไข้หวัดใหญ่ 24,206 10,840 18,397 24,483
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 143.17 123.98 121.46 122.37
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 1,522 1,911 1,787 1,898

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th