logo

รายงานภาวะสังคม ปี 2557
ตัวชี้วัดภาวะสังคม Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,811 37,815 38,421 38,262
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.89 1.00 0.84 0.61
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 278 258 245 244
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)        
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)        
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 49.28 48.90 49.11 48.57
- มัธยมศึกษาตอนต้น 15.88 16.10 16.23 16.04
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.45 11.60 11.67 11.94
- อาชีวศึกษา 3.50 3.50 3.44 3.52
- วิชาชีพชั้นสูง 4.81 4.70 4.63 4.67
- มหาวิทยาลัย 15.09 15.20 14.91 15.25
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)        
- ปอดอักเสบ 60,426 37,989 56,181 44,893
- ไข้เลือดออก 4,948 8,213 16,507 11,414
- มือ เท้า และ ปาก 9,665 19,692 27,638 8,611
- ไข้หวัดใหญ่ 30,895 11,165 16,133 15,941
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 168.33 180.00 173.33 162.45
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 682 2,161 2,115 1,680

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th