logo

รายงานภาวะสังคม ปี 2556
ตัวชี้วัดภาวะสังคม Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 38,516 38,912 39,112 39,087
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.72 0.74 0.77 0.65
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 394 278 328 346
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)    
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)    
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 51.32 51.17 51.07 50.84
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.29 16.70 16.64 16.73
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.36 11.38 11.72 11.68
- อาชีวศึกษา 3.34 3.24 3.24 3.22
- วิชาชีพชั้นสูง 4.66 4.68 4.56 4.57
- มหาวิทยาลัย 13.04 12.81 12.77 12.96
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)    
- มือ เท้า และปาก 9,624 8,872 17,942 9,415
- ปอดอักเสบ 55,277 35,374 49,577 43,919
- ไข้เลือดออก 21,879 52,131 64,734 14,024
- ไข้หวัดใหญ่ 17,372 6,084 11,591 8,744
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 196.88 197.13 204.17 180.54
จำนวนเรื่องร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ราย) 1,839 1,482 1,609 1,579

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th