logo

รายงานภาวะสังคม ปี 2555
ตัวชี้วัดภาวะสังคม Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 38,016 38,583 39,578 39,587
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.72 0.86 0.58 0.47
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 353 380 302 356
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)  
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)  
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 52.53 51.79 51.94 51.92
- มัธยมศึกษาตอนต้น 15.69 16.01 16.66 16.54
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.18 11.40 11.13 11.23
- อาชีวศึกษา 3.30 3.38 3.34 3.16
- วิชาชีพชั้นสูง 4.45 4.66 4.64 4.65
- มหาวิทยาลัย 12.85 12.77 12.29 12.49
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)  
- มือ เท้า และปาก 4,859 8,024 22,921 9,493
- ปอดอักเสบ 49,387 37,122 64,638 44,793
- ไข้เลือดออก 6,362 16,388 28,804 28,039
- ไข้หวัดใหญ่ 8,837 6,175 28,611 18,477
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 149.71 169.74 161.48 179.54
จำนวนเรื่องร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ราย) 2,427 2,301 2,751 1,985

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th