logo

เกี่ยวกับ สศช.

พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ตั้งอยู่ในอาคารสุริยานุวัตร
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม อันเป็นสถานที่ตั้งแห่งนี้ในอดีตเป็นบ้านเดิม
ของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) ผู้ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศไทยหลายประการ
โดยได้ใช้เป็นปัจจุบันคือที่ทำการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ เป็นต้นมา
"พระยาสุริยานุวัตร” มีชีวิตอยู่ปลายรัชกาลที่ ๔ จนถึงต้นรัชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๐๕ – ๒๔๗๙)
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย ระหว่างที่ท่านเป็นอัครราชทูตได้สร้างผลงานไว้
มากมาย เช่น ได้เรียบเรียงหนังสือ "ขนบธรรมเนียมราชการต่างประเทศ” ซึ่งถือเป็นตำรา
กฎหมายและการปฏิบัติระหว่างประเทศเรื่องการทูตภาษาไทยเล่มแรก ดำริให้ทำโค้ดโทร
เลขเพื่อใช้ในการทูตของไทยขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อ "สุริยาโค้ด” และ "สยามมาคูโต” โดยใช้
ในราชการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๗ และยังใช้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานและที่สำคัญระหว่าง
ที่เป็นอุปทูตที่ฝรั่งเศส ท่านมีบทบาทสำคัญในการเจรจากรณีวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ หรือ
เหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖

นอกจากนี้ ระหว่างที่ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญ
ที่เปรียบเสมือนหัวใจของแผ่นดินและของพระมหากษัตริย์ ได้สร้างผลงานที่สำคัญไว้
หลายเรื่อง เช่น ปฏิรูปการจัดเก็บภาษี
ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี อดีตประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และอดีตเลขาธิการ สศช. ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคาร
สุริยานุวัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณูปการของ "พระยาสุริยานุวัตร” ที่มีต่อประเทศไทย จึงได้ดำริ
ให้จัดทำ "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย

ต่อมา ในปี ๒๕๖๔ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เห็นชอบให้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่าง
ใกล้ชิดจนการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี สศช. จึงขอขอบคุณสถาบันฯ มา ณ ที่นี้
   
ชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์
t20220221160857_275.jpg
t20220221160906_276.jpg
t20220221160913_277.jpg
t20220221160922_278.jpg
t20220221160929_279.jpg
t20220221160939_280.jpg
t20220221160948_281.jpg
t20220221160957_282.jpg
t20220221161004_283.jpg
t20220221161013_284.jpg
t20220221161021_285.jpg
t20220221161107_286.png
t20220221161119_287.jpg
t20220221161129_288.jpg
t20220221161137_289.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th