logo

เกี่ยวกับ สศช.

ติดต่อ/ แผนที่ not insert alt on tag images
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0-2280-4085 (40 คู่สาย)
โทรสาร: 0-2281-3938
Email ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : pr@nesdc.go.th
Email ฝ่ายสารบรรณกลาง : saraban@nesdc.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
88/38 หมู่4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-526-7074-5
Email : CESO@nesdc.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-112-689 - 92
โทรสาร: 053-112693
Email : NESO@nesdc.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119/157 หมู่ที่14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-236-784, 043-235-595-6
Email : NEESO@nesdc.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
170/8 ถนนกาญจนวานิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 074-312-702
Email : SESO@nesdc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th