logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบรองเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือ เพื่อการ พัฒนาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับประเทศไทย


วันที่ 23 ก.พ. 2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Bruce Gosper รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชียฝ่ายอำนวยการและการจัดการองค์กร พร้อมคณะ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับประเทศไทย 

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะบทบาทของ ADB ในการเป็นภาคีเพื่อการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทย โดย ADB พร้อมให้ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและทางการเงิน รวมถึงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก่ประเทศไทยในประเด็นด้านการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

ในการนี้ รองเลขาธิการฯ เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเทคนิคและวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาของ 13 หมุดหมายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อาทิ การนำร่องส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) แนวทางการพัฒนาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) และการให้ความสำคัญกับบทบาทของเพศหญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกันในแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ที่ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการระดับชาติ ได้แก่ แผนงาน GMS และแผนงาน IMT-GT ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ สศช. ไปปฏิบัติงานที่ ADB เป็นการชั่วคราว (Secondment) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในประเด็นเพื่อการพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป 

**************************
ข่าว: กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ: เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20230223153456_52987.jpg
t20230223153436_52988.jpg
t20230223153435_52989.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th