logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 16 ก.พ. 2566

เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้ากำกับการลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย นางสุวรรณี  คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.เอกราช  ดีนาง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายธีทัต  พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายชัฐพล  สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวอุษา  โทณผลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี นายมนตรี  ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อประชุมหารือรับฟังปัญหา และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อขับเคลื่อน BCG ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน (CCPOT) สู่สากล ของกระทรวงวัฒนธรรม กรณีชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก (กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก) ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
การลงพื้นที่ติดตามโครงการดังกล่าวพบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ หัวหน้ากำกับการลงพื้นที่ฯ ได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการโดยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกับชุมชนในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งควรให้ความสำคัญการสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง พร้อมทั้งให้มีการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
t20230216193126_52766.jpg
t20230216193128_52767.jpg
t20230216193129_52768.jpg
t20230216193121_52769.jpg
t20230216193122_52770.jpg
t20230216193123_52771.jpg
t20230216193117_52772.jpg
t20230216193118_52773.jpg
t20230216193119_52774.jpg
t20230216193113_52775.jpg
t20230216193110_52776.jpg
t20230216193112_52777.jpg
t20230216193055_52778.jpg
t20230216193056_52779.jpg
t20230216193057_52780.jpg
t20230216193042_52781.jpg
t20230216193046_52782.jpg
t20230216193055_52783.jpg
t20230216193037_52784.jpg
t20230216193051_52785.jpg
t20230216193057_52786.jpg
t20230216193047_52787.jpg
t20230216193043_52788.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th