logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ  จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก


วันที่ 8 ก.พ. 2566

เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมสุข  ศรีสถิตย์วัฒนา และ ดร.วัชรี  สงวนศักดิ์โยธิน หัวหน้ากำกับการลงพื้นที่ภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม นางอลงกรณ์  จารุธีรนาท ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจวัฒนธรรม นายราเมศ  ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นายประวุฒิ  ปุริสพันธ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี นายกุณสมบัติ  ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววัลภา  ปันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ธัญบุรี นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) และเจ้าหน้าที่ สพก. ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก เพื่อประชุมหารือ และรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่
1. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล ของกระทรวงวัฒนธรรม กรณีชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมกลุ่มอาชีพชุมชนท่าทราย ผ้าบาติกและมัดย้อม (ชุดผีเสื้อลานรัก) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ด้วยนวัตกรรมการดูแลรักษาพืชสำหรับอุตสาหกรรมการปลูกผักอินทรีย์แบบยั่งยืนด้วยระบบโรงเรือนสมัยใหม่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการลงพื้นที่หัวหน้ากำกับการลงพื้นที่ฯ และคณะผู้ติดตามได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งหัวหน้ากำกับการลงพื้นที่ฯ มีความเห็นว่าการดำเนินโครงการมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ ทั้งทางการเงิน การตลาด และการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน อาทิ การให้ความรู้ในการจัดทำบัญชี และงบการเงิน การวางแผนการผลิตในแต่ละฤดูและระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันจัดซื้อเมล็ดพันธุ์และแม่ปุ๋ยในราคาถูก เป็นต้น นอกจากนี้ ควรส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การขึ้นทะเบียน GI การจดทะเบียนตราสินค้า การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพ และได้การรับรองมาตรฐาน การเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน และการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลความรู้ในการส่งต่อให้สมาชิกภายในกลุ่ม หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ตลอดจนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเกิดการเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนา ต่อยอด และขับเคลื่อนการดำเนินงาน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนในระยะยาว

t20230208183947_52546.jpg
t20230208183949_52547.jpg
t20230208183950_52548.jpg
t20230208183943_52549.jpg
t20230208183944_52550.jpg
t20230208183945_52551.jpg
t20230208183939_52552.jpg
t20230208183941_52553.jpg
t20230208183942_52554.jpg
t20230208183933_52555.jpg
t20230208183934_52556.jpg
t20230208183936_52557.jpg
t20230208183928_52558.jpg
t20230208183931_52559.jpg
t20230208183933_52560.jpg
t20230208183923_52561.jpg
t20230208183925_52562.jpg
t20230208183927_52563.jpg
t20230208183922_52564.jpg
t20230208183921_52565.jpg
t20230208183922_52566.jpg
t20230208183917_52567.jpg
t20230208183920_52568.jpg
t20230208183915_52569.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th