logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดเวทีสัมมนา  แนวทางการขับเคลื่อนแผนาฯ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ภาคใต้ชายแดน


วันที่ 7 ก.พ. 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการจัดทาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยเป็นเวทีสัมมนาระดับภาค ครั้งที่ 1 ภาคใต้ชายแดน และได้รับเกียรติจากนางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องน้าพราว 2 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 130 คน จากภาคีการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เยาวชนและกลุ่มเปราะบางจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อาทิ นายไพโรจน์ จริตงาม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ (หัวหน้าสานักงานจังหวัดยะลา) นางวีนัส นาคสุวรรณ (ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้)

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ กลยุทธ์หลักของหมุดหมายที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (2) การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง (3) การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง และ (4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง นอกจากนั้นยังสามารถสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

โดยรูปแบบการระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยตามกลยุทธ์ของหมุดหมายที่ 8 ซึ่งได้รับ ความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร โท้ประยูร สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจากลุ่มย่อย

พื้นที่ภาคใต้ชายแดนถือเป็นเวทีสัมมนาระดับภาคครั้งแรก ในระยะต่อไป สศช. จะจัดเวทีสัมมนาให้ครบทั้ง 6 ภาค และจะประมวลผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้รับเพื่อนาไปสู่การจัดทาแนวทาง การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
t20230207141621_52453.jpg
t20230207141622_52454.jpg
t20230207141623_52455.jpg
t20230207141619_52456.jpg
t20230207141619_52457.jpg
t20230207141620_52458.jpg
t20230207141613_52459.jpg
t20230207141615_52460.jpg
t20230207141616_52461.jpg
t20230207141611_52462.jpg
t20230207141610_52463.jpg
t20230207141612_52464.jpg
t20230207141608_52465.jpg
t20230207141606_52466.jpg
t20230207141605_52467.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th