logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาทางวิชาการ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของสายงานเศรษฐกิจมหภาค การประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 ก.ย. 2565

สศช. สายงานเศรษฐกิจมหภาค การประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (กศม.) กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (กปผ.) และกองยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือสำหรับติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนาประเทศ”และเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง ทำอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมอวตาร สปา เมาท์ เท่น สวีท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมรับฟังการบรรยายและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานเศรษฐกิจมหภาค การประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือสำหรับติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนาประเทศ” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 79 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นางนภัสชล ทองสมจิตร และนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการทั้ง 3 กอง และเจ้าหน้าที่ สศช.

โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยต่อระบบเศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองดุลยภาพชนิดแบบจำลองเหลื่อมรุ่น (OLG) ระยะที่ 1” นำเสนอโดย นายมนสิช ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กศม. (2) เรื่อง "ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข” นำเสนอโดยนางนิสวันต์ พิชญ์ดำรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กปผ. และ (3) เรื่อง "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” นำเสนอโดย นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวจารุภา พรหมมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทว. พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สายงานฯ

จากนั้นในช่วงบ่ายมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง ทำอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนภาครัฐ (คุณณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี และคุณลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุทัยธานี) ผู้แทนภาคเอกชน (ทันตแพทย์กฤตพล ชินอัครเศรณี ผู้บริหารโรงแรมอุไทย เฮอริเทจ และคุณวีระ บำรุงศรี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำ) ดำเนินรายการโดย ดร.อานันท์ชนก สกลธวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 87 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สายงานฯ ในด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทย จึงเข้ารับฟังการบรรยายและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

ข่าว/ภาพ : สายงานเศรษฐกิจมหภาค การประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
t20220914151414_48857.jpg
t20220914151415_48858.jpg
t20220914151413_48859.jpg
t20220914151411_48860.jpg
t20220914151411_48861.jpg
t20220914151410_48862.jpg
t20220914151356_48863.jpg
t20220914151356_48864.jpg
t20220914151355_48865.jpg
t20220914151352_48866.jpg
t20220914151351_48867.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th