logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ


วันที่ 13 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (NESDC KM : Knowledge Sharing Session) หัวข้อ "การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ” ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผ่านระบบ ZOOM Meeting จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สศช.

รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ "ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. Plan การวางแผน เป็นการวางแผนที่มีรายละเอียดครอบคลุมทั้งในส่วนของเป้าหมายการดำเนินงาน การกำหนดการประเมินความสำเร็จ แนวทางการดำเนินงาน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

2. Do การปฏิบัติ เป็นการนำแผนมาแปลงไปสู่การปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ในรูปแบบโครงการ/การดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ โดยมุ่งเน้นการแปลงแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. Check การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบระหว่างและหลังจากปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยมีกลไก อาทิ คณะกรรมการระดับชาติ ผู้ตรวจราชการ สศช. สำนักงบประมาณ ฯลฯ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

4. Act การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน/โครงการ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการดำเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้ดีขึ้น อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับขั้นตอนการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย (1) ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถจัดทำโครงการ/การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกโครงการฯ ต้องส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) (2) วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดทำโครงการฯ โดยพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน ซึ่งเลือกจากเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้งหมดที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ  (3) วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ที่มีความเหมาะสมและจำเป็นในการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานมารองรับ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องว่างการพัฒนา และความซ้ำซ้อนของโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ/การดำเนินงานที่สามารถปิดช่องว่างเชิงนโยบาย และยกระดับการพัฒนาของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ต่อไป  (4) การจัดทำร่างข้อเสนอโครงการฯ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยข้อมูลที่ระบุในร่างข้อเสนอโครงการฯ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ (5) ประเมินคุณภาพและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการฯ และปรับแก้รายละเอียดของร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความเป็นไปได้ในการผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมถึงพิจารณาความพร้อมของการดำเนินโครงการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการในปีนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สศช. มีองค์ความรู้และทักษะในการเขียนแผนงาน/โครงการที่มีความชัดเจนและตรงประเด็น บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาและสะสมประสบการณ์เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณา ให้ความเห็น และให้คำปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ในการเขียนแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล
t20220913104154_48792.jpg
t20220913104213_48793.jpg
t20220913104217_48794.jpg
t20220913104221_48795.jpg
t20220913104227_48796.jpg
t20220913104224_48797.jpg
t20220913104248_48798.jpg
t20220913104255_48799.jpg
t20220913104251_48800.jpg
t20220913104313_48801.jpg
t20220913104310_48802.jpg
t20220913104317_48803.jpg
t20220913104325_48804.jpg
t20220913104329_48805.jpg
t20220913104333_48806.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th