no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและบริการ  ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน


วันที่ 12 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวศศิธร พลัตถเดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาต่าง ๆ ด้านภาคการผลิตและบริการ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ พลังงานจากพืชเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ เกษตรกรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งของภาคการผลิตและบริการให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่ โดยมีนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และนางสาวรุจิภา สกุลฎ์โชคนำชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทโชคนำชัยฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศและมีศักยภาพเป็นผู้นำด้านการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่สัญชาติไทย โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาและขับเคลื่อนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงการนำระบบอัจฉริยะต่าง ๆ มาติดตั้งในยานยนต์เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนยานพาหนะที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ รถโดยสารสาธารณะ (Electric Bus) รถไฟฟ้าระบบราง เรือ เป็นต้น ส่งผลให้ไทยให้เป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ที่เป็นประเทศผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เกษตรกรในพื้นที่ด้วยการขยายพันธุ์ต้นกล้าด้วยเทคโนโลยีการใช้เนื้อเยื่อในโรงเรือนสมัยใหม่ และมีการแจกจ่ายหรือจำหน่ายให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูก รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาค้นคว้าพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้หารือร่วมกับนายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย (ภาคกลาง) และนายคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อรับฟังการดำเนินงานของอุทยานมิตรผลด่านช้าง การดำเนินงานเรื่อง Suphanburi Carbon Neutrality Model การทำไร่อ้อยแบบ Mitr Phol Modern Farm การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปลูกเพ(ร)าะสุข - ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และรับทราบแนวทางการบริหารอุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นโรงงานต้นแบบที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2023 ภายใต้โครงการ "สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จากการรับฟังและหารือจากผู้ประกอบการและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและบริการ ได้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศในเวที COP26 ที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ภายในปี 2050 ต่อไป


ภาพ/ข่าว กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน


t20220912165214_48761.jpg
t20220912165217_48762.jpg
t20220912165221_48763.jpg
t20220912165225_48764.jpg
t20220912165231_48765.jpg
t20220912165235_48766.jpg
t20220912165243_48767.jpg
t20220912165244_48768.jpg
t20220912165249_48769.jpg
t20220912165255_48770.jpg
t20220912165259_48771.jpg
t20220912165303_48772.jpg
t20220912165320_48773.jpg
t20220912165849_48774.jpg
t20220912165854_48775.jpg
t20220912165859_48776.jpg
t20220912165909_48777.jpg
t20220912170700_48778.jpg
t20220912170703_48779.jpg
t20220912170727_48780.jpg
t20220912170739_48781.jpg
t20220912170800_48782.jpg
t20220912170803_48783.jpg
t20220912170839_48784.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์