logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันที่ 2 ก.ย. 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”  จากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางการพัฒนาภาคใต้ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ประมาณ 100 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารในพื้นที่ อาทิ นายศักดาพร  รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายพงษ์ศักดิ์  จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ และนายแก้ว  สังข์ชู ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพัทลุง

ที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า สศช. อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาภาค ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้ง 6 ภาค เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่และเป็นกรอบในการจัดทำแผนงานโครงการของส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง

ที่ผ่านมา (ร่าง) แผนพัฒนาภาคใต้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และ สศช. ได้ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายการพัฒนาภาคใต้มุ่งสู่ "แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง เชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค”

การจัดประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหา และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างภาคและพื้นที่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนพัฒนาภาคใต้ให้สมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

หลังจากนั้น ดร.บรรจง  ทองสร้าง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคใต้และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยแนวทางการพัฒนาภาคใต้ ประกอบด้วย (1) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง (2) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค (4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยังยืน (5) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการลงทุน (6) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC และ (7) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพและมีคุณภาพในการดำรงชีวิต โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงท้ายนางวีนัส  นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. ได้สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นฯ และกล่าวปิดท้ายว่า สศช. จะนำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปประมวลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) และคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามลำดับ และเผยแพร่ให้ส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป

-------------------------
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1 กันยายน 2565

t20220902153358_48686.jpg
t20220902153359_48687.jpg
t20220902153400_48688.jpg
t20220902153354_48689.jpg
t20220902153355_48690.jpg
t20220902153356_48691.jpg
t20220902153350_48692.jpg
t20220902153351_48693.jpg
t20220902153352_48694.jpg
t20220902153346_48695.jpg
t20220902153347_48696.jpg
t20220902153349_48697.jpg
t20220902153342_48698.jpg
t20220902153343_48699.jpg
t20220902153344_48700.jpg
t20220902153340_48701.jpg
t20220902153340_48702.jpg
t20220902153339_48703.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th