logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่ กับ สกสว. และ มท.


วันที่ 1 ก.ย. 2565

วันนี้ (1 กันยายน 2565) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

ข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ในการประสานความร่วมมือนำงานวิจัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งภาคการผลิตและบริการ ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ลดการย้ายถิ่นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและผลักดันการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้าน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ โดยผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องจากการนำงานวิจัยที่พร้อมใช้ไปขับเคลื่อนเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ และนำความต้องการหรือปัญหาเชิงพื้นที่มาจัดทำเป็นโจทย์และโครงการวิจัย (2) พัฒนากลไกการประสานแผนและการบริหารแผนด้าน ววน. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทั้ง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในรูปแบบของคณะกรรมการหรือเครือข่ายเชิงภารกิจร่วมกัน และ (3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่และแนวทางการจัดทำแผนด้าน ววน. เชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในพื้นที่ และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่

สำหรับขอบเขตการดำเนินงาน กำหนดให้มีการประสานความร่วมมือกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกสว. สศช. มท. ผู้แทนกระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อ (1) พัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือ(2) บูรณาการแผน ววน. ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงพื้นที่ (3) พัฒนาขีดความสามารถในการประสานและบริหารแผนพัฒนาและแผน ววน. เชิงพื้นที่ และ (4) ผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่กับและแผน ววน. 

ทั้งนี้ เลขาธิการฯ กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือสำคัญที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลโดยนำงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มายกระดับโครงสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในอนาคต เพราะไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการในระดับพื้นที่ และช่วยให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นแล้ว ยังลดความเหลื่อมล้ำ และลดการอพยพย้ายถิ่นของคน ทำให้คนมีอาชีพที่มั่นคง เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งต่อจากนี้ จะต้องนำงานวิจัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ลงไปทดลองใช้ นักวิจัยจะต้องลงไปทำงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผลักดันให้เกิดการขยายผล ช่วยพลิกฟื้นการพัฒนาให้ก้าวหน้า พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค สศช.
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20220901162505_48624.jpg
t20220901162509_48625.jpg
t20220901162512_48626.jpg
t20220901162458_48627.jpg
t20220901162502_48628.jpg
t20220901162456_48629.jpg
t20220901162452_48630.jpg
t20220901162449_48631.jpg
t20220901162445_48632.jpg
t20220901162434_48633.jpg
t20220901162438_48634.jpg
t20220901162442_48635.jpg
t20220901162431_48636.jpg
t20220901162429_48637.jpg
t20220901162424_48638.jpg
t20220901162420_48639.jpg
t20220901162419_48640.jpg
t20220901162425_48641.jpg
t20220901162412_48642.jpg
t20220901162414_48643.jpg
t20220901162408_48644.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th