logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC (กิจกรรมภาคปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2565 และทำกิจกรรมเพื่อสังคม


วันที่ 1 ก.ย. 2565

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สศช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์แก่ราชการ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้มอบหมายให้ ศปท. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : หลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจาปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมภาคปฏิบัติ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนสายงานต่างๆ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง โยคะภาวนาเพื่อความสมดุลกายใจ สู่การเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ซื่อสัตย์และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โยคะภาวนา โดยนายวิทยา ยิ่งศิริรัตน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันโยคะวิชาการ โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิ สติ และมีความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการหายใจขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหวร่างกายให้มีสติ สมดุล และมีสมาธิ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างพลังในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิถีการดาเนินชีวิตให้สู่จุดสมบูรณ์ต่อไป

ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการอภิปรายเรื่องจิตอาสาพระราชทาน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมจิตอาสาสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดย นางสาวโชโนรส มูลสภา และนายนพพร วงศ์วิวัฒน์ คณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมจิตอาสาของ สศช. ได้แก่ โครงการเปิดครัวปันข้าว สศช. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ระดมทุนและแบ่งปันข้าว อาหาร ของใช้จำเป็นให้ชุมชนนางเลิ้งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาของธนาคารสมอง สศช. ซึ่งเป็นการรวมพลังของวุฒิอาสาของ สศช. ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ หลังจากการรับฟังการอภิปรายและบรรยายในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีจิตอาสาของ สศช. ได้ร่วมกัน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยด้วย จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

กิจกรรม STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมภาคปฏิบัติ) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตของบุคลากร สศช. เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญของการจัดกิจกรรมและแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สศช. ที่ อาคาร 5 ชั้น 4 สศช. หรือ คลิกที่ https://bit.ly/3pT7eYT  

ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานเลขาธิการ

t20220901152116_48593.jpg
t20220901152116_48594.jpg
t20220901152114_48595.jpg
t20220901152115_48596.jpg
t20220901152115_48597.jpg
t20220901152114_48598.png
t20220901160934_48599.jpg
t20220901160938_48600.jpg
t20220901152109_48601.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th