logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดปัตตานีและสงขลา


วันที่ 26 ส.ค. 2565

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและสงขลาติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นางสุวรรณี  คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายผวน  ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา นางวีนัส  นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช.

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่ (1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กรณีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสุนทรียภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมตำบลอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล กระทรวงวัฒนธรรม กรณีชุมชนคุณธรรมบาราโหม (ผ้าบาติก) ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ (3) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรณีวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

โดยในการลงพื้นที่ทำให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการดำเนินโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ควรนำหลัก BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) มาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ต่อยอดด้วยความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป 

ข่าว/ภาพ : สายงานพัฒนาภาค
t20220826171225_48469.jpg
t20220826171227_48470.jpg
t20220826171227_48471.jpg
t20220826171222_48472.jpg
t20220826171223_48473.jpg
t20220826171224_48474.jpg
t20220826171218_48475.jpg
t20220826171218_48476.jpg
t20220826171221_48477.jpg
t20220826171215_48478.jpg
t20220826171215_48479.jpg
t20220826171216_48480.jpg
t20220826171210_48481.jpg
t20220826171210_48482.jpg
t20220826171211_48483.jpg
t20220826171206_48484.jpg
t20220826171206_48485.jpg
t20220826171208_48486.jpg
t20220826171203_48487.jpg
t20220826171203_48488.jpg
t20220826171204_48489.jpg
t20220826171200_48490.jpg
t20220826171159_48491.jpg
t20220826171158_48492.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th