logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา


วันที่ 23 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ดร.สมสุข  ศรีสถิตย์วัฒนา และ ดร.วัชรี  สงวนศักดิ์โยธิน อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นางสาวจินนา  ตันศราวิพุธ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) สศช. และเจ้าหน้าที่ สพก. สศช.

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่ (1) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากล (CCPOT) กรณีกลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 พนัสนิคม (ผลิตภัณฑ์จักสาน) ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (หอยนางรมจากฟาร์มสู่จาน) มหาวิทยาลัยบูรพา และ (3) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรณีแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการดำเนินโครงการมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการช่วยลดต้นทุนการผลิต การสร้างรายได้ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการสร้างตราสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยติดตราสินค้าลงในผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการยกระดับสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีแบบแผน การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในละแวกใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบที่เหลือใช้ระหว่างกัน การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับกระแสนิยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าที่สามารถกระจายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนา ต่อยอด และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว  

ข่าว/ภาพ : สายงานพัฒนาภาค
t20220823114314_48435.jpg
t20220823114343_48436.jpg
t20220823114344_48437.jpg
t20220823114353_48438.jpg
t20220823114408_48439.jpg
t20220823114413_48440.jpg
t20220823114426_48441.jpg
t20220823114430_48442.jpg
t20220823114434_48443.jpg
t20220823114452_48444.jpg
t20220823114500_48445.jpg
t20220823114505_48446.jpg
t20220823114856_48447.jpg
t20220823114914_48448.jpg
t20220823114920_48449.jpg
t20220823114930_48450.jpg
t20220823114934_48451.jpg
t20220823114942_48452.jpg
t20220823114952_48453.jpg
t20220823114955_48454.jpg
t20220823115001_48455.jpg
t20220823115012_48456.jpg
t20220823115018_48457.jpg
t20220823115022_48458.jpg
t20220823115030_48459.jpg
t20220823115034_48460.jpg
t20220823115037_48461.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th