logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ณ จังหวัดราชบุรีและปทุมธานี


วันที่ 22 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ และ ดร.วัชรี  สงวนศักดิ์โยธิน อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติจังหวัดราชบุรีและปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สศช. 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่ (1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรณีแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (2) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากล (CCPOT) กรณีชุมชนคุณธรรมวัดเจ็ดเสมียน (กระเป๋าจากกาบกล้วย แบรนด์ ตานี สยาม) วิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ (3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กรณีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากมีความสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งการช่วยลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการยังต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีความคุ้นเคย สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ข่าว/ภาพ : สายงานพัฒนาภาค สศช.
t20220822175014_48404.jpg
t20220822175019_48405.jpg
t20220822175023_48406.jpg
t20220822175037_48407.jpg
t20220822175043_48408.jpg
t20220822175047_48409.jpg
t20220822175055_48410.jpg
t20220822175059_48411.jpg
t20220822175114_48412.jpg
t20220822175119_48413.jpg
t20220822175123_48414.jpg
t20220822175127_48415.jpg
t20220822175133_48416.jpg
t20220822175136_48417.jpg
t20220822175141_48418.jpg
t20220822175147_48419.jpg
t20220822175151_48420.jpg
t20220822175154_48421.jpg
t20220822175208_48422.jpg
t20220822175213_48423.jpg
t20220822175218_48424.jpg
t20220822175223_48425.jpg
t20220822175229_48426.jpg
t20220822175235_48427.jpg
t20220822175245_48428.jpg
t20220822175251_48429.jpg
t20220822175254_48430.jpg
t20220822175300_48431.jpg
t20220822175302_48432.jpg
t20220822175306_48433.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th