logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565  ณ จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 22 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (ประธานกำกับการลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ นายเขมราฐ  ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร รศ.ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายมนตรี  ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ สศช. 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือรับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนสู่สากล (CCPOT) ของกระทรวงวัฒนธรรม กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรี บ้านโพธิ์เมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดสมัยใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีโครงการแปลงใหญ่ไม้ผล (ลำไย) ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และ (3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ติดตามโครงการดังกล่าวพบว่าการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ประธานกำกับการลงพื้นที่ฯ ได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับชุมชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า การประชาสัมพันธ์และการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งให้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการและปัญหาของชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืน


ข่าว/ภาพ : สายงานพัฒนาภาค สศช.
t20220822114027_48373.jpg
t20220822114059_48374.jpg
t20220822114111_48375.jpg
t20220822114129_48376.jpg
t20220822114148_48377.jpg
t20220822114202_48378.jpg
t20220822114225_48379.jpg
t20220822114229_48380.jpg
t20220822114233_48381.jpg
t20220822114251_48382.jpg
t20220822114259_48383.jpg
t20220822114431_48384.jpg
t20220822114442_48385.jpg
t20220822114447_48386.jpg
t20220822114456_48387.jpg
t20220822114502_48388.jpg
t20220822114508_48389.jpg
t20220822114516_48390.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th