logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ


วันที่ 19 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยนายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ สศช. 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ได้แก่ (1) โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล ของกระทรวงวัฒนธรรม กรณีชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมย่านวัวลาย (เก้าอี้แสนตอก) ในพื้นที่ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีโครงการลำไยแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ (3) โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย (3.1) ออนใต้ฟาร์ม ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (3.2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (3.3) ผู้ประกอบการร้านอาหารภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง และ The Good View All day

โดยในการลงพื้นที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าในการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง online การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า การวางแผนการดำเนินงานให้ครบตลอดห่วงโซ่การพัฒนา ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องมีการขยายผลโครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว


ข่าว/ภาพ : สายงานพัฒนาภาค สศช.
t20220819112059_48342.jpg
t20220819112100_48343.jpg
t20220819112101_48344.jpg
t20220819112115_48345.jpg
t20220819112128_48346.jpg
t20220819112133_48347.jpg
t20220819112210_48348.jpg
t20220819112211_48349.jpg
t20220819112212_48350.jpg
t20220819112241_48351.jpg
t20220819112242_48352.jpg
t20220819112243_48353.jpg
t20220819112255_48354.jpg
t20220819112342_48355.jpg
t20220819112350_48356.jpg
t20220819112401_48357.jpg
t20220819112405_48358.jpg
t20220819112408_48359.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th