logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)


วันที่ 5 ก.ค. 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยกระบวนการจัดทำ SEA พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ ผ่านการใช้กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ และเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยกระบวนการ SEA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาและการขับเคลื่อนงาน SEA ของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนและแผนงานการพัฒนาในรายสาขาและเชิงพื้นที่ที่กำหนดให้มีการจัดทำ SEA ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ..... ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สศช. เพื่อเน้นย้ำเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

ในกระบวนการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและเรียนรู้ผ่านผ่านกรณีศึกษาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ (Case study) ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ศึกษา SEA และ กลุ่มที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเรียนรู้ ทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัติจริง (Workshop) ผ่านบทบาทสมมติ (Role play) ในแต่ละขั้นตอนของ SEA โดยมี ดร.วิเทศ  ศรีเนตร และ ดร.ชญาทัต  เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA เป็นวิทยากรตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิญญา  ดิสสะมาน นักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยสันติวิธีด้วย

ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของความสำคัญและข้อควรคำนึงของการมีส่วนร่วม การเตรียมการจัดทำแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วม เทคนิค และวิธีการที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
t20220705155207_47591.jpg
t20220705155211_47592.jpg
t20220705155214_47593.jpg
t20220705155157_47594.jpg
t20220705155200_47595.jpg
t20220705155204_47596.jpg
t20220705155145_47597.jpg
t20220705155149_47598.jpg
t20220705155153_47599.jpg
t20220705155133_47600.jpg
t20220705155137_47601.jpg
t20220705155141_47602.jpg
t20220705155122_47603.jpg
t20220705155126_47604.jpg
t20220705155129_47605.jpg
t20220705155114_47606.jpg
t20220705155118_47607.jpg
t20220705155110_47608.jpg
t20220705155057_47609.jpg
t20220705155102_47610.jpg
t20220705155106_47611.jpg
t20220705155046_47612.jpg
t20220705155050_47613.jpg
t20220705155054_47614.jpg
t20220705155038_47615.jpg
t20220705155042_47616.jpg
t20220705155034_47617.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th