logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904


วันที่ 28 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุนฯ โดยนำนักเรียนทุนฯ เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ทั้งนี้ นักเรียนทุนฯ ที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 – 11 ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 51 คน จากจังหวัดในทุกภาคและกรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม มีภาวะผู้นำ และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขยายผลแก่ผู้อื่น 

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนทุนฯ ได้เรียนรู้ฐานต่างๆ ภายใน 1 วัน อาทิ เรียนรู้ความสำคัญและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศ ผ่านโครงการพระราชดำริจำนวนมากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การแก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่า การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน และ "การพึ่งพาตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง” รวมถึง เรียนรู้ "การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต” โดยผู้เข้าอบรมได้เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาด้วย

ทั้งนี้ การอบรมและศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะด้านการเรียน การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้นักเรียนทุนฯ ได้เพิ่มพูนทักษะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้นำคณะนักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี 

t20220628105739_47436.jpg
t20220628105742_47437.jpg
t20220628105751_47438.jpg
t20220628105801_47439.jpg
t20220628105816_47440.jpg
t20220628105837_47441.jpg
t20220628105900_47442.jpg
t20220628105906_47443.jpg
t20220628105912_47444.jpg
t20220628105924_47445.jpg
t20220628105939_47446.jpg
t20220628105945_47447.jpg
t20220628105954_47448.jpg
t20220628110004_47449.jpg
t20220628110012_47450.jpg
t20220628110021_47451.jpg
t20220628110027_47452.jpg
t20220628110034_47453.jpg
t20220628110044_47454.jpg
t20220628110052_47455.jpg
t20220628110059_47456.jpg
t20220628110107_47457.jpg
t20220628110113_47458.jpg
t20220628110119_47459.jpg
t20220628110127_47460.jpg
t20220628110134_47461.jpg
t20220628110140_47462.jpg
t20220628110150_47463.jpg
t20220628110204_47464.jpg
t20220628110638_47465.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th