logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Economic and Social Data Analysis (with RStudio) ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์"


วันที่ 24 ธ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Economic and Social Data Analysis (with RStudio) ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์" จัดโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบราชการ มีบุคลากร สศช. เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วศิน  ศิวสฤษดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 511 สศช. 
 
ที่ปรึกษาฯ กัญญารักษ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการออกแบบและจัดทำนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม หรือขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินงานด้วยข้อมูลเป็นหลัก (Data-Driven) โดยเนื้อหาการอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้โปรแกรมทางสถิติ Rstudio เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การวิเคราะห์หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากที่สุด
 
สำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก รวมทั้งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในบริบทประเทศและโลก เพื่อจัดทำนโยบายและมาตรการการพัฒนาประเทศ หรือรองรับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายการพัฒนาประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
 
ดังนั้น สศช. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อยกระดับการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมของเจ้าหน้าที่ สศช. ให้สามารถออกแบบและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ผ่านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งมีคณะวิทยากรเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรม ระยะเวลา 5 วัน เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายสาธารณะ การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นเพื่อการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) และการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบกราฟต่าง ๆ (2) การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายด้วยโปรแกรม R การทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ จากสมการถดถอย การตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ จากสมการถดถอย  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (3) การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ได้แก่ การดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Fred data Yahoo-Finance การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น สำหรับอนุกรมเวลา การใช้แบบจำลอง ARIMA ด้วยโปรแกรม R และการวิเคราะห์แบบจำลองความผันผวน (Volatility Models) (4) การใช้ประโยชน์โปรแกรม R กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ได้แก่ การเชื่อมต่อข้อมูลสำรวจและสำมะโนกับข้อมูล GIS โดยใช้โปรแกรม R การเชื่อมต่อข้อมูล Open Street Map โดยใช้โปรแกรม R Machine Learning และ Population Grid (5) การใช้ประโยชน์โปรแกรม R กับข้อมูลสำนักงานสถิติ และ Machine Learning
 
ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ :  อภิชาติ  แดงดี

t20220408163954_45987.jpg
t20220408163958_45988.jpg
t20220408164003_45989.jpg
t20220408164008_45990.jpg
t20220408164012_45991.jpg
t20220408164018_45992.jpg
t20220408164048_45993.jpg
t20220408164057_45994.jpg
t20220408164102_45995.jpg
t20220408164129_45996.jpg
t20220408164135_45997.jpg
t20220408164139_45998.jpg
t20220408164144_45999.jpg
t20220408164149_46000.jpg
t20220408164154_46001.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th