logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/2565


วันที่ 27 ม.ค. 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางอลิสา  ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางศิริพร  วัยวัฒนะ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วยผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และฝ่ายเลขานุการร่วม (สศช. สงป. มท. และ สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ ประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และ (3) โครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ ได้แก่ (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดภาคเหนือ วงเงินงบประมาณ 4,309.22 ล้านบาท และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ วงเงินงบประมาณ 1,761.29 ล้านบาท และ (3) ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 137 โครงการ

ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. กำหนดไว้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำผลการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20220127103323_45001.jpg
t20220127103328_45002.jpg
t20220127103328_45003.jpg
t20220127103334_45004.jpg
t20220127103339_45005.jpg
t20220127103344_45006.jpg
t20220127103402_45007.jpg
t20220127103407_45008.jpg
t20220127103412_45009.jpg
t20220127103420_45010.jpg
t20220127103424_45011.jpg
t20220127103427_45012.jpg
t20220127103440_45013.jpg
t20220127103445_45014.jpg
t20220127103450_45015.jpg
t20220127103500_45016.jpg
t20220127103455_45017.jpg
t20220127103454_45018.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th