logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565


วันที่ 5 ม.ค. 2565

วันนี้ (5 มกราคม 2565) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวาน ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานอาคารสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและการทำงานในปีใหม่ 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ในโอกาสนี้ คณะพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้อำนวยพรให้กับผู้บริหารและประชาคม สศช. ความว่า "การทำบุญเป็นสิ่งสำคัญ คนเราเกิดมาด้วยบุญ เกิดมาจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบุญที่ทำ คนที่ทำบุญมาดีเกิดมาดี เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาและฐานะที่ดี และเมื่อยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ดังนั้นการทำบุญถือได้ว่าเป็นเสบียงสำหรับการเดินทางไปในภพหน้า จะมีความสุขสบายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าทำบุญมากน้อยแค่ไหน จึงขออำนาจของบุญนี้ให้โยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนานั้น และจงประสบผลสำเร็จ สมหวังดังที่ต้องการทุกท่านทุกคน”
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกงหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งสนับสนุนการประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นและปฏิบัติตามกรอบนโยบายการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลตามธรรมจรรยา เคารพกฎหมายอย่างจริงจัง และร่วมมือสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / จักรพงศ์  สวภาพมงคล
t20220106100552_44710.jpg
t20220106100550_44711.jpg
t20220106100556_44712.jpg
t20220106100621_44713.jpg
t20220106100625_44714.jpg
t20220106100628_44715.jpg
t20220106100659_44716.jpg
t20220106100706_44717.jpg
t20220106100712_44718.jpg
t20220106100716_44719.jpg
t20220106100718_44720.jpg
t20220106100721_44721.jpg
t20220106100725_44722.jpg
t20220106100729_44723.jpg
t20220106100731_44724.jpg
t20220106100750_44725.jpg
t20220106100756_44726.jpg
t20220106100800_44727.jpg
t20220106100816_44728.jpg
t20220106100820_44729.jpg
t20220106100825_44730.jpg
t20220106100843_44731.jpg
t20220106100848_44732.jpg
t20220106100853_44733.jpg
t20220106100905_44734.jpg
t20220106100914_44735.jpg
t20220106100910_44736.jpg
t20220106100926_44737.jpg
t20220106100920_44738.jpg
t20220106100932_44739.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th