logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมใจให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติตามนโยบาย NO GIFT POLICY


วันที่ 29 ธ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และได้ประกาศนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สศช. พร้อมกำชับให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่าง ปฏิบัติตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามแนวทางการไม่ให้และไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาลและกฎระเบียบต่างๆ ของ ป.ป.ช. อย่างจริงจัง ซึ่งนับเป็นกรอบแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน สศช. รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความประหยัดและความซื่อสัตย์ในองค์กร ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติสำคัญ 7 ประการ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

อ่านนโยบายและประกาศ สศช. ที่เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน>>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11142

ข่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. 
ภาพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด สศช.

t20211229141527_44512.png
t20211229141526_44513.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th