no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ไทย - ลาว - จีน 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมให้การต้อนรับ นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ณ ห้องประชุม ตึกสุริยานุวัตร เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน และการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน

ในการนี้ เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวถึงโอกาสจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ไทย - ลาว - จีน ซึ่งจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกันภายในประเทศ และสามารถต่อยอดไปสู่ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ให้บริการขนส่งของไทย และเกิดเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ สปป.ลาว และจีน เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบรางระหว่าง สปป.ลาว - ไทย การเชื่อมโยงบทบาทของศูนย์กระจายสินค้าท่านาแล้งของ สปป.ลาว และศูนย์กระจายสินค้านาทา จ.หนองคาย รวมทั้งการเร่งปรับกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนและสินค้าจากประเทศจีน

ด้านเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของประเทศจีน ในฐานะผู้ริเริ่มยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiatives (BRI) นักลงทุน และผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายัง สปป.ลาว และไทย โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจากจีนมายัง สปป.ลาว พร้อมทั้ง สปป.ลาว ได้ลงทุนพัฒนา Vientiane Logistics Park เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากจีน ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องทบทวนบทบาทของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านภายใต้บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนไป


ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี


t20211221152256_44295.jpg
t20211221152259_44296.jpg
t20211221152302_44297.jpg
t20211221152306_44298.jpg
t20211221152310_44299.jpg
t20211221152313_44300.jpg
t20211221152316_44301.jpg
t20211221152320_44302.jpg
t20211221161036_44303.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์