logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 29 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส) ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณรวม 1,241.0726 ล้านบาท โดยมี นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะทำงานช่วยอำนวยการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน

ประธานฯ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานพัฒนา ดังนี้ (1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณต่อไป และควรมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัด การดำเนินโครงการเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเกษตร โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจำหน่ายให้แก่สินค้าเกษตรท้องถิ่น อาทิ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ของพื้นที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครัวเรือนยากจน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพัฒนาอาชีพ และนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพและรายได้ รวมทั้งโครงการด้านสังคมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การอบรมทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเสริมสร้างจิตสำนักวินัยการจรจรในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการหนึ่งข้าราชการหนึ่งครัวเรือนยากจนที่เป็นนโยบายสำคัญรัฐบาล สำหรับผลการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในครั้งนี้ จะได้สรุปนำเสนอประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
t20211129110451_43457.png
t20211129105830_43458.jpg
t20211129105831_43459.jpg
t20211129105827_43460.jpg
t20211129105828_43461.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th