logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. และเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมจัดประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team – PT) 


วันที่ 26 พ.ย. 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด และเทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team – PT) เทศบาลเมืองนางรอง ครั้งที่ 2-3 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน/ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคส่วนราชการ รวมทั้งภาคประชาสังคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนางรองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามคู่มือแนวทาง LSFC Guideline ของ สศช.

ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

t20211126095702_43426.png
t20211126095521_43427.jpg
t20211126095526_43428.jpg
t20211126095533_43429.png
t20211126095605_43430.png
t20211126095620_43431.jpg
t20211126095624_43432.png
t20211126095627_43433.png
t20211126095630_43434.png
t20211126095635_43435.png
t20211126095639_43436.jpg
t20211126095643_43437.png
t20211126095648_43438.jpg
t20211126095652_43439.jpg
t20211126095656_43440.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th