no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์เข้มฝึกอบรมข้าราชการใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ  การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม


วันที่ 24 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร NESDC Future Team รุ่นที่ 9 ณ ลานหน้าตึกสุริยานุวัตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม (Professional Communication and Teamwork)” ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขาธิการฯ กล่าวว่า การอบรม Future Team ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 9 แล้วสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ของสภาพัฒน์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการอบรมคือ เพื่อให้ทุกคนที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันได้รู้จักกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ในฐานะที่ทุกคนเข้ามาทำงานใน สศช. ซึ่งมีหน้าที่คิด วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาในหลายเรื่องทั้งความขัดแย้ง ความขัดสน และปัญหาอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นเราต้องเข้าใจบริบทของการพัฒนาในระดับพื้นที่ว่ามีปัญหาอย่างไร เพื่อที่จะได้จัดทำนโยบายได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด โดยจะมีผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนหน้านี้เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน รวมถึงองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ขอให้คิดเสมอว่า ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของสภาพัฒน์ในอนาคต แม้ว่าเราจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง แต่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศมีวิกฤตขณะนี้ที่เราต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรามี และที่เก็บเกี่ยวเพิ่มเติม รวมถึงการเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น โดยท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ โชคดี สนุกกับการทำงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ มีวินัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อการทำงานเป็น "ทีมสภาพัฒน์” ต่อไป 

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร NESDC Future Team รุ่นที่ 9 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของ สศช. จำนวน 76 คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม โดยได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร กิจกรรมที่ 2 "ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน บทบาทหน้าที่ และจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม” และกิจกรรมที่ 3 "ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ” ได้แก่ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม” หลักสูตร "Master of One Summary”

สำหรับกิจกรรมที่ 4 "ความรู้และทักษะเพื่อการดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม (Professional Communication and Teamwork)” เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในหลักการการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะในการสื่อสารและประสานงานระหว่างบุคคล ตลอดจนทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ และการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนภูมิภาค เพื่อเรียนรู้แนวทางการกระจายอำนาจการดำเนินการตามนโยบายและบริการของภาครัฐ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช สู่การปฏิบัติ รวมถึงการสืบสานรักษาและต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ :  วันทนีย์  สุขรัตนี / จักรพงศ์  สวภาพมงคล
t20211124132506_43393.jpg
t20211124132510_43394.jpg
t20211124132514_43395.jpg
t20211124132524_43396.jpg
t20211124132529_43397.jpg
t20211124132533_43398.jpg
t20211124132604_43399.jpg
t20211124132608_43400.jpg
t20211124132612_43401.jpg
t20211124132551_43402.jpg
t20211124132600_43403.jpg
t20211124132556_43404.jpg
t20211124132624_43405.jpg
t20211124132636_43406.jpg
t20211124132632_43407.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์