logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2566 


วันที่ 22 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี) ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณรวม 969.0843 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คณะทำงานช่วยอำนวยการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 4 สำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประมาณ 70 คน

ประธานฯ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานพัฒนา ดังนี้ 1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป และควรมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัดการดำเนินโครงการเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคบริการ โดยการเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การสนับสนุนโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการหนึ่งข้าราชการหนึ่งครัวเรือนยากจนที่เป็นนโยบายรัฐบาล สำหรับผลการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในครั้งนี้ จะได้สรุปนำเสนอประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

t20211122151827_43319.jpg
t20211122151828_43320.jpg
t20211122151829_43321.jpg
t20211122151825_43322.jpg
t20211122151824_43323.jpg
t20211122151823_43324.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th