logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเพื่อวางแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนประเทศไทย


วันที่ 2 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร. วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุม ตึกสุริยานุวัตร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหราชอาณาจักร รวมถึงการสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในมิติที่สหราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญ 

ในการนี้ เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง รวมถึงความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติการพัฒนาและ 13 หมุดหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีสังคมก้าวหน้าและมีเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

ด้านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของสหราชอาณาจักรในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นอกจากนี้ ภาคพลังงานของไทยในอนาคตยังมุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสหราชอาณาจักรที่ส่งเสริมเรื่องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงความยั่งยืน (green financing) 
t20211102093622_43191.jpg
t20211102093618_43192.jpg
t20211102093614_43193.jpg
t20211102093602_43194.jpg
t20211102093606_43195.jpg
t20211102093610_43196.jpg
t20211102093558_43197.jpg
t20211102093555_43198.jpg
t20211102093551_43199.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th